Försvarsmakten
  Göta ingenjörreg
  Sveaingenjören
  Ing 3 kamratförening
  I 12 Kamratförening
  SMKR
   
  Före 2016
  2016
  2017
  2018
   
  Årsmöte 2019
  OHO
  Verksamhet 2018
  Gratulationer
  Götaingenjören
  "Köp prylar"
   
  Kontakter
  Styrelsen
  Stadgar

GÖTA INGENJÖRREGEMENTES

KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING

 

GÖTA INGENJÖRREGEMENTES

KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING

 
     
     
 
STADGAR FÖR GÖTA INGENJÖRREGEMENTES KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING
 
     
 
Föreningen bildad 1978-04-29.
Stadgar fastställda på årsmöte 1979-04-28.
Reviderade stadgar fastställda på årsmöte 1985-04-27,1986-05-30, 1993-02-17 och
1999-03-04.
Omarbetade stadgar är fastställda på årsmöte 2003-03 –08.
Senaste revidering är markerad med ett lodrätt streck i höger marginal.
 
     
  INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
     
 
Sida Paragraf
1 Ändamål och uppgifter 2 1-2
2 Medlemskap 2 3-6
3 Medlemskaps upphörande 2 7-9
4 Föreningsmöte 3 10-16
5 Styrelse  3 17
6 Valberedning 3 18
7 Revisorer 4 19
8 Styrelsens uppgifter 4 20-21
9 Styrelsemöte  4 22-23
10 Föreningens medel 5 24-26
11 Verksamhets- och räkenskapsår 5 27
12 Information och kallelser 5 28
13 Utmärkelser 5 29
14 Revidering av stadgar 5 30
15 Upplösning av föreningen 6 31
       
Bilaga 1. Dagordning vid årsmöte
Bilaga 2. Dagordning vid extra föreningsmöte
 
     
  ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER  
     
 
§3 Medlemskap kan erhållas av person som är av minst 18 års ålder och som visar intresse för föreningens ändamål och verksamhet.
   
§4 Årligt medlemskap erhålls genom att betala en årsavgift, vars storlek beslutas av årsmötet. Årsavgift inbetalas av medlem årligen, före januari månads utgång, utan särskild påminnelse med inbetalningskort. Ny, årligt betalande medlem efter den förste oktober, betalar årsavgift för kommande år.
   
§5 Ständigt medlemskap erhålls genom att betala en engångsavgift, vars storlek beslutas av årsmötet.
   
§6 Hedersmedlem kan utses av föreningsmöte efter förslag av styrelsen. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.
 
     
  MEDLEMSKAPS UPPHÖRANDE  
     
 
§7 Medlem som önskar utträde ur föreningen, anmäler detta till styrelsen.
   
§8 Medlem som under året – efter två påminnelser  - underlåtit att betala fastställd årsavgift anses ha utgått ur föreningen.
   
§9 Medlem som motarbetat föreningens ändamål, verksamhet eller intressen, kan, på beslut av styrelsen, uteslutas ur föreningen. Före beslut skall vederbörande beredas möjlighet att avge skriftligt yttrande i ärendet  till styrelsen.
 
     
  FÖRENINGSMÖTE  
     
 
§10 Årsmöte (ordinarie föreningsmöte) genomförs före februari månads utgång på tid och plats  som styrelsen beslutar.
   
§11 Extra föreningsmöte sammankallas då :
-    styrelsen finner det erforderligt
-    revisorerna  begär det
-    föreningsmöte har beslutat det
-    minst fem procent av föreningens medlemmar skriftligen begär det.
   
§12 Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte sänds till samtliga medlemmar senast en månad före mötet. Detta sker i  regel via meddelande i Götaingenjören. I kallelsen informeras om eventuella förslag från styrelsen och motioner från enskilda medlemmar.
   
§13 Dagordning vid årsmöte och extra föreningsmöte framgår av bilaga 1 och 2.         ./1.,2.
   
§14 Enskild medlem som önskar framlägga förslag (motion) på årsmötet, skall senast första december inlämna motiverat, skriftligt förslag till styrelsen, som framlägger detsamma jämte eget yttrande vid årsmötet.
   
§15 Årsmöte och extra föreningsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Beslut fattas endast i de ärenden som är upptagna på dagordningen. Beslut fattas med enkel röstövervikt, utom i frågor rörande föreningens upplösning enligt § 31.
   
§16 Rösträtt tillkommer alla medlemmar. All omröstning sker öppet, därest ej sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val med sluten omröstning, då lottning skall avgöra. Styrelsen äger ej rätt att deltaga i val av revisorer och revisorsersättare samt ej heller vid omröstning om ansvarsfrihet.
 
     
  STYRELSE  
     
 
§17 Styrelsen består av, ordförande, som väljs på ett år av årsmötet, samt sex ledamöter och två ersättare, av vilka årsmötet väljer halva antalet för en tid av två år.
 
     
  VALBEREDNING  
     
 
§18 Valberedningen består av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Dessa väljs på tre år av årsmötet med en ledamot varje år. Sammankallande väljs av årsmötet för ett år. Valberedningens förslag tillställs styrelsen senast en månad före årsmötet.
 
     
  REVISORER  
     
 
§19 Revision utförs av två revisorer. Dessa väljs av årsmötet för en tid av två år, med en revisor varje år. En revisorsersättare väljs av årsmötet för  ett år.
Revisorerna skall senast tre veckor före årsmötet erhålla avslutade räkenskaper och förvaltningsberättelse. Revisorerna lämnar  sin revisionsberättelse till styrelsen senast envecka före årsmötet.
 
     
  STYRELSENS UPPGIFTER  
     
 
§20 Styrelsen har till uppgift att verka för främjande av föreningens syfte enligt § 1 och därvid samarbeta med militära myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer samt andra kamratföreningar, handha föreningens angelägenheter och leda dess arbete, förvalta föreningens medel samt besluta över användandet av dessa utom vad avser ständiga medlemmars fond enligt § 24 och i övrigt tillvarataga föreningens intressen.
 
§21 Styrelsen utser inom sig: vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen må adjungera medlem för särskilda uppdrag. Styrelsen tillsätter vid behov kommitté(-er) för viss uppgift över längre eller kortare tid.
 
     
  STYRELSEMÖTE  
     
 
§22 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordföranden och minst två ytterligare styrelseledamöter är närvarande. Ersättare kallas till styrelsemöten. Ordföranden jämte sekreterare eller kassör äger rätt att fatta beslut då tiden ej medger kallelse till styrelsemöte. Sådant beslut skall konfirmeras på nästkommande styrelsemöte. Protokoll från styrelsemöte utsänds inom två veckor till ordföranden, styrelseledamöter och ersättare, revisorer samt till valberedningens sammankallande.
 
§23 Beslut fattas med enkel röstövervikt. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val, då lottning avgör. I beslut anses den ledamot ha deltagit, som vid mötet ej reserverat sig mot detsamma. Ersättare och adjungerad medlem äger förslags- och yttranderätt, men ej rösträtt.
 
     
  FÖRENINGENS MEDEL  
     
 
§24 Föreningens medel redovisas som allmän kassa och ständiga medlemmars fond. Ständiga medlemmars avgifter fonderas och fondens avkastning tillföres allmän kassa. Fondens medel får icke disponeras utan beslut av föreningsmöte.
 
§25 Ordföranden och styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel, som står under dess förvaltning. Ledamot är dock icke ansvarig för beslut, vid vilket vederbörande icke varit närvarande eller om det finns protokollsanteckning om reservation av vederbörande. Kassören svarar för förvaltning, bokföring och redovisning av föreningens medel.
   
§26 I händelse av föreningens upplösning, skall tillgångarna tillfalla Göta ingenjörregemente för att användas för personalens trevnad, utom då donator eventuellt bestämt annorlunda.
 
     
  VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR  
     
 
§27 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Arbetsperioden för styrelsen och övriga funktionärer är från årsmöte till och med nästkommande årsmöte.
 
     
  INFORMATION OCH KALLELSER  
     
 
§28 Information och kallelser till föreningsmöten och andra aktiviteter sker i Ing 2 förbandstidning ”GÖTAINGENJÖREN”, vilken tilldelas varje medlem. Härutöver nyttjas föreningens hemsida. I särskilda fall kan kallelser sändas med post, till alla eller selektivt.
 
     
  UTMÄRKELSER  
     
 
§29 Bestämmelser för föreningens utmärkelser och ansökan om utmärkelser från SMKR framgår av handlingen
” Utmärkelser vid Ing 2 Kamratförening ”. Styrelsen handlägger och beslutar avseende utmärkelser.
 
     
  REVIDERING AV STADGAR  
     
 
§30 Beslut om revidering av stadgarna, utom § 31, fattas av årsmöte. Ärendet skall återfinnas i kallelse till årsmöte. För ändring / revidering av regler för upplösning av föreningen (§ 31) gäller att beslut om ändring / revidering skall fattas av två på varandra följande föreningsmöten med minst två månaders mellanrum. Minst ett av dessa möten skall vara årsmöte. Vid vardera mötet skall minst tre fjärdedelar av de röstande biträda förslaget. Ärendet skall vara med i kallelserna till båda mötena.
 
     
  UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN  
     
 
§31 Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande föreningsmöten med minst två månaders mellanrum. Minst ett av dessa möten skall vara årsmöte. Vid vardera mötet skall minst tre fjärdedelar av de röstande biträda förslaget. Ärendet skall vara med i kallelserna till båda mötena.